UWAGA! W związku z brakiem dostępności niektórych podzespołów niezbędnych do produkcji przełączników antenowych, ich sprzedaż zostaje czasowo wstrzymana. Na wszelkie pytania odpowiem indywidualnie.SP6CYN @NOTE: Due to the lack of availability of some components necessary for the production of antenna switches, their sale is temporarily suspended. I will answer any questions individually.SP6CYN@my CONSTRUCTIONSProgrammable controller antenna in accordance with the protocol OTRSP ver 2.3+ with Bluetooth NEW !!!!!!!!!!!

I present another version of the driver marked as version v2.3 + addition to all the functionality of the previous version of the driver, there has been the possibility of wireless control via Bluetooth. This solution provides the best separation circuit antenna from the computer. After the device is paired with your computer system, there is a new virtual COM port (the same as when connected via USB) to which you need to set our control software. The connection range is approximately 10 meters. In Windows 7 and above and Linux, they do not require additional (external) drivers. There is also the possibility FACILITIES Bluetooth capabilities of the previous version of the driver v2.1

Programmable controller antenna in accordance with the protocol OTRSP ver 2.3

I present the driver with the antenna switch my project to version v2.3. As in the previous version (v2.1), there is the ability to easily program the names of antennas and a welcome message on a computer. In addition, the driver has the ability to program the work from 2 to 8 antennas , ie. When the program the number of available antennas for example. 3 (as many now have one), then the switch will select only the antenna from 1 to 3.

The controller can operate in two modes. Manual - switching antennas is done by a switch multi-turn. Automatic - controlled from the PC (USB) protocol OTRSP switch modes automatically.

Tested Software cooperating with the controller is Logger32, WINTEST and compatible with the specification OTRSP. We are currently working on the development of free software (for Windows), which will enable even easier to parameterize both versions of the driver as well as the control (switching) antennas all drivers (including other manufacturers) compliant protocol OTRSP.

The front panel controller is the same as the previous version. Was changed only switch to a convenience rotates 360 degrees. On the rear panel made every switch which selects the way of power electronics inside the controller. Because of reasons of safety devices (control computer), while working with the computer switch the switch in position "computer", thanks to the power and weight are separated from the rest of the circuit exposed to surges coming from the antenna system. When the controller is operated autonomously (without a USB cable connected to a computer) switch, switch to another position which makes electronics is powered from the power supply at the same relay antenna.

Antenna switch power. 6 antennas. LCD or OLED.

Ability to self-edit names antennas.

Switching power up to 3 kW. Housing made of sheet 1,5 mm powder coated welded Tigi sockets that I use are Teflon and gold-plated mounting with screws kwasiaka. The operating range of 1.8 - 54 MHz. After turning off the controller all antenna shorted to ground. The controller has the ability to save the names of antennas and a greeting by using a computer connected via USB to the device. Displays a choice of lcd or oled.

Circuit boards for this switch are performed by a large company and are original, which guarantees their high quality. This switch was also presented at one of the meetings of technical members of the Sudeten Regional Branch PAC in Stone Mountain. During this meeting, col. SP6GTN Francis made it necessary technical measures, which came out very well. Said switch also found application for switching 6 sloper type antennas in different directions, making it more versatile device. / Diagram attached / - project SP6CYN, SP6GTN.

NOWOŚĆ PRZEŁĄCZNIKA V2.3Prezentuje kolejną wersje przełącznika v2.3 Płytka pcb została wykonana w Polskiej firmie produkującej obwody pcb .Płytka została wykonana z wysokiej jakości laminatu szklano epoksydowego w technologi dwustronnej z solder maską i metalizacją otworów. Producent gwarantuje grubość miedzi 70um po cynowaniu około 100um gdzie tradycyjnie wszyscy producenci przełączników robią na grubośći miedzi 35um (oszczędność). Zostały zastosowane nowe przekaźniki firmy SCHRACK MADE IN AUSTRIA są dużo lepsze od przekaźników polskiej firmy RELPOL RM85. Przekaźniki Austryjackie używają koledzy z CZECH .Zastosowano diody gaszące do przekaźników ,kondesator dławik i co ważne warystor.Obudowa jest ta sama w dalszym ciągu na najwyższym poziomie i jakości ;) Gniazda UC1 oczywiście są teflonowe i złocone wszystkie elementy do przełaczników są nowe i kupowone w renomowanych firmach elektronicznych Projekt przełącznika antenowego jest całkowicie wykonany przeze mnie - począwszy od zaprojektowania schematu w profesionalnym programie do zaprojektowania i wykonania obudowy.

Dostępne jest też wersja V2.4 Jest identycznie wykonana jak V2.3 tylko że już na 8 anten .              

moje KONSTRUKCJEProgramowalny sterownik antenowy zgodny z protokołem OTRSP ver 2.3+ z modułem Bluetooth NOWOŚĆ !!!!!!!!!!!


Prezentuję kolejną wersję sterownika oznaczoną jako wersja v2.3+ Oprócz wszystkich funkcjonalności poprzedniej wersji sterownika, dołożono możliwość bezprzewodowego sterowania za pośrednictwem technologii Bluetooth. Rozwiązanie takie zapewnia najlepszą separację obwodu antenowego od komputera. Po sparowaniu urządzeni z komputerem, w systemie pojawia się nowy wirtualny port COM (identycznie jak przy połączeniu przez USB) na który należy ustawić nasze oprogramowanie sterujące. Zasięg połączenia wynosi około 10 metrów. W systemach operacyjnych Windows 7 i nowszych jak i Linux, nie wymagane są dodatkowe (zewnętrzne) sterowniki. Istnieje również możliwość wyposarzenia w moduł Bluetooth poprzedniej wersji sterownika v2.1

Programowalny sterownik antenowy zgodny z protokołem OTRSP ver 2.3


Prezentuję nowy sterownik przełącznika antenowego mojego projektu w wersji v2.3.
Tak jak w poprzedniej wersji (v2.1) istnieje możliwość łatwego zaprogramowania nazw anten
oraz komunikatu powitalnego za pomocą komputera.
Ponadto sterownik ma możliwość zaprogramowania pracy od 2 do 8 anten, tzn. gdy
zaprogramujemy ilość dostępnych anten na np. 3 (ponieważ tyle obecnie posiadamy),
wówczas przełącznik będzie wybierał tylko anteny od 1 do 3.


Sterownik ten może pracować w dwóch trybach.
Ręczny – przełączanie anten odbywa się za pomocą przełącznika wieloobrotowego.
Automatyczny – sterowany z komputera (przewód USB) protokołem OTRSP
Przełączanie trybów następuje automatycznie.


Przetestowane oprogramowanie współpracujące ze sterownikiem to Logger32, WINTEST i inne zgodne ze specyfikacją OTRSP.

Obecnie trwają prace nad rozwojem bezpłatnego oprogramowania (dla systemu operacyjnego Windows), które
będzie umożliwiało jeszcze łatwiejsze parametryzowanie obu wersji sterownika jak również sterowanie
(przełączanie) anten wszelkimi sterownikami (również innych producentów) zgodnymi z protokołem OTRSP.

Przedni panel sterownika jest identyczny jak w poprzedniej wersji. Zmieniony został jedynie przełącznik który dla wygody użytkownika obraca się 360 stopni. Na tylnym panelu dołożono przełącznik którym wybiera się sposób zasilania elektroniki wewnątrz sterownika. Ze wzglądów bezpieczeństwa urządzeń (sterownik, komputer), podczas pracy z komputerem przełącznik ten należy przełączyć w pozycję „komputer”, dzięki temu zasilanie i masy odseparowane są od dalszej części obwodu narażonego na przepięcia pochodzącego od instalacji antenowej. Gdy sterownik ma pracować autonomicznie (bez podłączonego przewodem USB do komputera) przełącznik należy przełączyć w drugą pozycję co powoduje, że elektronika zasilana jest z zasilacza tego samego co przekaźniki antenowe.Przełącznik antenowy dużej mocy. Do 6 anten. LCD lub OLED.


Możliwość samodzielnego edytowania nazw anten.


Moc przełączana do 3 KW. Obudowa wykonana z blachy 1,5 mm pomalowana proszkowo jest spawana tigiem gniazda które używam są teflonowe i pozłacane montaż za pomocą śrub z kwasiaka. Zakres pracy 1,8 - 54 MHz. Po wyłączeniu sterownika wszystkie anteny zwarte do masy. Sterownik ma możliwość zapisywania nazw anten i powitania za pomocą komputera podłączonego przez port usb z urządzeniem. Wyświetlacze do wyboru lcd lub oled.

Płytki drukowane do tego przełącznika są wykonywane przez dużą firmę i są oryginalne, co gwarantuje ich wysoką jakość.
Przełącznik ten był też prezentowany na jednym ze spotkań technicznych członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Kamiennej Górze. Podczas tego spotkania kol. Franciszek SP6GTN wykonał jego niezbędne pomiary techniczne , które to wypadły bardzo dobrze. Wymieniony przełącznik znalazł też zastosowanie do przełączania 6 anten typu sloper w różnych kierunkach, co czyni go urządzeniem jeszcze bardziej uniwersalnym. / schemat w załączeniu / - projekt SP6CYN, SP6GTN.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Przełącznik kierunków dla 6 anten typu SLOPER


       

Dukumentacja do przełącznika